DFS-HS        50 jaar Sport en Spel 1972 -2022    /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg

Welkom op de site van DFS-HS                                                             /133c7777-c52a-494b-8867-b28c56438583.jpg                /sportschool 01.jpg                                             

Jaarvergadering DFS-HS
Het bestuur van DFS-HS nodigt U uit voor de jaarlijkse jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023 om 19.30 uur in de muziekschool De Notenboom, Noorderstraat39,9611 AA Sappemeer.
Agenda
1 openen
2 Vastselling notulen ledenvergadering dd 16-11-2021
Ingekomen stukken en mededeling
4 Goedkeuring Jaarverslag 2020-2021
5 Goedkeuring financieel verslag 2020-2021
6 Verslag kascommissie
7 Voorstel bijdrageregeling
8 Vaststelling Begroting 2021-2022
9 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Trijnie Porringa
10 Nieuwe bestuursleden
11 Rondvraag.
12 Sluiten 
Geachte leden ouder/verzorgers van
Zoals jullie op de agenda van de jaarvergadering kunnen lezen, kan onze voorzitter trijnie Porringa niet eer herkiesbaar zijn.    Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden.waarschijnlijk is het jou leuk om 1 van deze functie in te vullen binnen de vereniging dan kun je melden door Tina Hofman 0598395256 of Trijnie Porringa 0651085080. Ook zijn Tina en Trijnie kunnen jullie alles vertellen over deze functies. Met vr GR. Het bestuur DFS-HS                                                                                                                                                                               
 
Algemeen
De Sportvereniging DFS bestaat uit 2 afdelingen. Een afdeling gymnastiek en een afdeling handbal. Een soort van mnivereniging dus. De eenheid zijn geheel met elk een eigen bestuur, een ledenadministratie, een eigen financiële verantwoordelijkheid. Overkoepelend is er Pro Forma een Algemeen Bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.Onder de afdeling Gymnastiek vallen: Gymnastiek voor alle leeftijden en op verschillende niveaus, Sport voor ex-hartpatiënten Omloop '90, GALM-groepen, Streetdance en Turnen.  
tel. 0598-395256
/Facebook.png  Volg ons op Twitter  Volg ons op LinkedIn